Tarayıcınız Javascript Desteklemiyor! Ön Bilgilendirme Formu | Artek's Teknik Malzeme
Artek's Teknik Malzeme

ARTEK'S TEKNİK MALZEME AMBALAJ ve ORG. İTH. ve İHR. LTD. ŞTİ.[pre_information_contract]

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’un 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" hükümleri gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen mesafeli satışlar için hazırlanan Ön Bilgilendirme Formu aşağıda yer almaktadır.

TÜKETİCİ, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu teyit etmekle, Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin kurulmasından önce, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi öngörülen SATICI’nın adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası, adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri ve tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını TÜKETİCİ Mahkemesi’ne veya TÜKETİCİ Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgiyi doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olmaktadır.

TÜKETİCİ, talep ve şikayetlerini aşağıda belirtilen iletişim kanallarını kullanarak iletebilir.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI

Unvan

Artek's Teknik Malzeme Ambalaj ve Org. İth. ve İhr. Ltd. Şti.

Adres

[company_address] 

Telefon

[company_phone] 

E-Posta

[company_email] 

 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

VE

SATIŞ FİYATLARI

[cart_info]

 

 

Ödeme Şekli

[payment_method]

 

Tüm Vergiler Dahil Toplam Satış Bedeli

[total_price]

SİPARİŞ VEREN TÜKETİCİ

Ad Soyad / Ünvan

[member_name] 

Adres

[delivery_address]

Telefon

[member_phone]

E-Posta

[member_email]

Fatura Adresi

[billing_address]

ÖDEME,

TESLİM

VE

İFAYA İLİŞKİN

BİLGİLER

· Tüketici, www.arteksltd.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

· Siparişin faturası Tüketici’nin sipariş oluşturma aşamasında belirttiği adrese kesilecektir.

· Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Tüketici’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre içinde Tüketiciye veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz.

· Satıcı, sipariş konusu malın tesliminin imkânsızlaştığı hallerde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde tek seferde iade edecektir.

CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER

· TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa ifasından itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

· Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlayacaktır. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilecektir.

· TÜKETİCİ, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

· Cayma bildirimi SATICI’nın işbu Ön Bilgilendirma Formu’nda belirtmiş olduğu adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılabilir.

· Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi gereğince aşağıda sayılan hallerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

a. Tüketici’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;

b. Kozmetik vb. ile gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,

c. Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde TÜKETİCİ’nin meskenine veya işyerine gönderilmesi,

d. TÜKETİCİ tarafından ambalajı açılmış CD, DVD gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri,

e. Fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar,

f. Gazete, dergi gibi yayınlar

g. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler, genel olarak elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve TÜKETİCİ’ya anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar.

h. TÜKETİCİ onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış dışında kalan diğer mal-hizmetler.

· İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak cayma bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Vergi Mevzuatı uyarınca, fatura aslının da ürün ile birlikte iadesi gerekmektedir

· TÜKETİCİnin cayma bildiriminin SATICI'ya yazılı olarak veya sürekli veri taşıcısıyla ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ürün bedeli TÜKETİCİ'ya iade edilir.

· TÜKETİCİ’nın kusurundan kaynaklı olarak malın değerinde azalma meydana gelmesi halinde veya iadenin imkansızlaşması halinda TÜKETİCİ kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Olağan kullanım nedeniyle malın değerinde meydana gelebilecek azalmalar kapsam dışındadır.

· TÜKETİCİ malın teslimi için uygun fiziki koşulları sağlamakla yükümlüdür. Malın teslimi için uygun fiziki koşulların sağlanamaması nedeniyle malın sözleşmede belirtilen adrese tesliminin mümkün olmaması durumunda, SATICI malı teslim etmekten vazgeçip bedeli iade etmek hakkına sahiptir.

BİLGİLENDİRMENİN GEÇERLİLİĞİ

· İşbu formda yer alan ürünün TÜKETİCİ’ye ifa edilmesini takiben Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler başlayacak ve sona erecektir.

ŞİKÂYET

VE

İTİRAZLAR

· TÜKETİCİ talep ve şikayetlerini yukarıda bilgileri yer alan SATICI'nın iletişim bilgilerine iletebilir.

· TÜKETİCİ şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını ayrıca Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİ'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki TÜKETİCİ Sorunları Hakem Heyetine veya TÜKETİCİ Mahkemesine yapabilir.

· 2021 yılı için TÜKETİCİ Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a. 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe TÜKETİCİ Hakem Heyetleri

b. Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl TÜKETİCİ Hakem Heyetleri,

c. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl TÜKETİCİ Hakem Heyetleri,

d. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl TÜKETİCİ Hakem Heyetleri

görevlidir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

TÜKETİCİ’nin işbu Ön Bilgilendirme Formu ile verilen bilgiler dahilinde siparişi onaylamasının akabinde ödeme yükümlülüğü doğacak ve satışı gerçekleşecek ürüne ilişkin TÜKETİCİ ile SATICI arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedilecektir.

 

Belirtmemiz gerekir ki işbu Sözleşme yalnızca TÜKETİCİ işlemlerinde uygulama alanı bulacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, satıcı tarafından gerçekleştirilecek olan satış işlemi sonucunda kurumsal fatura ile ilerlenmesi ve aynı üründen birden fazla satın alınması durumunda işbu işlem ticari satış olarak değerlendirilecek ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde genel hükümlere tabi olacaktır.

Güvenli Alışveriş

Güvenli Alışveriş>

3D Secure ve 256bit ssl ile 100% güvenli ödeme.

Ücretsiz Kargo

Ücretsiz Kargo>

5.000 TL ve üzeri ücretsiz kargo.

Taksitli Alışveriş

Taksitli Alışveriş>

Tüm kredi kartlarına taksitli alışveriş.

Müşteri Desteği

Müşteri Desteği>

Telefon ve online ile 7/24 destek.

Artek's Teknik Malzeme

Kuyumcu Makinaları Çeşitleri

Kuyumculuk işlerinde kullanılan tüm makinalara kuyumcu makinaları denir. Kuyumcu makinaları sayesinde bilezikten yüzüğe pek çok ürünün üretimini gerçekleştirebilirsiniz. Bilezik yüzük kıvırma, bilya makinaları, çapak alma parlatma makinaları , desen atma makinaları, istim makinaları, kuyumcu alçı kırma makinaları, kuyumcu cilası için kuyumcu makinaları , kuyumcu döküm işlemleri için kuyumcu makinaları , kuyumcu fırını, kuyumcu iç boşaltma makinaları, kuyumcu karıştırma makinaları, kuyumcu kauçuk presi, kuyumcu kaynak makinası, kuyumcu kesme makinası, kuyumcu kurutma makinası, kuyumcu mum indirme makinası, kuyumcu polisaj makinaları, kuyumcu santrifüj kurutma makinaları, kuyumcu taş dizme takma makinası, kuyumcu yazı damgalama makinaları , kuyumcu yıkama için kuyumcu makinaları , kuyumcu zımpara makinaları , kuyumcu zincir makinası , kuyumcu frezesi, kuyumcu kalem makinası, kuyumcu presi, kuyumculuk ekipmanları, lap kuyumcu makinaları, manyetik iğne dolapları, modelleme için kuyumcu makinaları , rodaj kaplama makinası, şarnel makinaları, tav fırını, tornalama makinaları, zamak potası makinaları gibi çeşitli kuyumcu makinaları bulunmaktadır.

 

Kuyumcu Makinaları Fiyatları

230’a yakın sıfır ve ikinci el kuyumcu makinaları arasından siparişlerinizi verebilirsiniz. Sektörün öncü firmalarının kuyumcu makinaları sayfamızdan ulaşabilir, siparişlerinizi verebilirsiniz. Oldukça uygun fiyat ve kolay ödeme seçenekleriyle hemen bir kuyumculuk makinaları satın alabilirsiniz. Portalımızda kaliteli tedarikçiler tarafından satışa sunulan kuyumculuk makinaları çeşitleri üretilmektedir. Kuyumculuk makinaları son teknoloji teknikleriyle, kalite güvence altına alınmış bileşenler kullanılarak üretilir.

 

Satılık Kuyumcu Makinaları

Sıfır ve ikinci el seçenekleriyle ihtiyacınıza en uygun kuyumcu makinaları siparişini kolaylıkla verebilirsiniz. Kuyumcu makinaları esnek üretim ile çok çeşitli malzemeleri işlemek için tasarlanmıştır. Kolay ödeme seçenekleriyle Makina Türkiye üzerinden satın alabileceğiniz satılık kuyumcu makinaları çeşitleri kalitelerine göre oldukça uygun fiyatlar ile satışa sunulmaktadır. Yüksek kaliteli, düşük fiyatlı kuyumcu makinaları için portalımızı ziyaret edin.

Tümünü Oku
WhatsApp İletişim